อะไรคือยาที่ดีที่สุดสำหรับความอ่อนแอ

กีฬาๆคือยาวิเศษ เจ้ปู บางบ่อสนับสนุนให้ออกกำลังกาย ทำไมสาว ๆ ได้รับเปียกเมื่อกระตุ้น

ไม่อ่อนแอบุหรี่