Indexation ของเงินบำนาญบุคลากรทางทหารและครอบครัวของพวกเขาโดยการเพิ่มค่าเผื่อเงินสดของพวกเขา

พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญกับชีวิตวัยเกษียณ เพิ่มดิสก์สมาชิก

แรง Aktau จักรพรรดิ