ไฮโดรคลอไร papaverine และความแข็งแรง

การแพร่แก๊สแอมโมเนียและแก๊สไฮโดรคลอไรด์ ความอ่อนแอและหัวใจของการโจมตี

ครีมเพื่อเพิ่มความแข็งแรง