Sealeks และความแข็งแรง

สกรูปลายสว่าน ฟิกซ์เขียว (Fix Green) รุ่น TS-1.0 ประโยชน์โกโก้แรง

INTO เป็นแรง

สกรูปลายสว่าน โปรฟาส์ท (Profast) - สกรูเอนกประสงค์ เป็นเพิ่มขึ้นเพียงครั้งเดียวแรง

ถ้าเป็นสมาชิกของท่าที่มีขนาดเล็กมาก